Wspólne przebywanie ponad ocenianie – STOP SZOK!

Kochani Uczniowie,
wszyscy cieszymy się, że wracacie. Tęsknimy, czekamy, po powrocie na oceny nie pytamy, lecz mocno Was wspieramy!

Niech powrót do szkoły będzie wielkim świętem relacji. Nie świętem podstawy programowej. Nie świętem egzaminów. Tylko świętem kontaktów bezpośrednich. Zdalna edukacja pokazała nam, jak ważne są kontakty interpersonalne.

Zapoznajcie się uważnie z poniższymi punktami – opracowałem je we współpracy z Waszymi nauczycielami.

Wytyczne dyrektora do realizacji podczas nauki hybrydowej i stacjonarnej.  

 1. W okresie 17-28 maja poświęcić najwięcej czasu na integrowanie zespołu klasowego, skupić się na odbudowaniu relacji wewnątrzklasowych oraz łagodzeniu stresu związanego z powrotem do szkoły.
 2. Do końca roku szkolnego zrezygnować z jakichkolwiek prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek. Powrót uczniów do szkoły zrealizować pod hasłem:
  STOP SZOK (S – sprawdzian, Z – zeszyt, O – odpowiedź, K – kartkówka).
 3. Zrezygnować ze sprawdzania na ocenę stopnia opanowania umiejętności i wiadomości z materiału realizowanego zdalnie.
 4. Zrezygnować ze sprawdzania i oceniania zeszytów przedmiotowych oraz ćwiczeń uczniowskich z okresu pracy zdalnej. Nauczyciel może przeanalizować zeszyty ćwiczeń i zeszyty przedmiotowe w celu dokonania ewaluacji metod pracy własnej stosowanych w nauce zdalnej.
 5. Zaplanować pracę z uczniami klas 8 w taki sposób, aby do 24 maja priorytetem były przedmioty egzaminacyjne.
 6. Skoncentrować się na rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów – ustalić wyjścia dla klas z wychowawcami, nauczycielami wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, edb, plastyki, muzyki w czasie lekcji, np. cały dzień poza szkołą (dla pojedynczych klas lub klas z jednego poziomu), prowadzić jednostki lekcyjne również na świeżym powietrzu. Prowadzić zajęcia integracyjne, gry i zabawy odnawiające dobre relacje społeczne. Zaproponować uczniom wyjścia na spacer, ognisko, zajęcia relaksacyjne, noc w szkole, itp.
 7. Zamiast sprawdzianów przeprowadzić diagnozę – określić, które treści wymagają ponownej realizacji.
 8. Zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, którzy obawiają się powrotu do nauczania stacjonarnego.
 9. Z każdą klasą IV-VIII pedagog powinien spotkać się co najmniej raz w tygodniu na zajęciach integracyjno-socjoterapeutycznych.
 10. Umożliwić uczniom korzystanie z wizyty u pedagoga szkolnego podczas lekcji.
 11. Powtarzać i utrwalać trudniejsze treści z podstawy programowej realizowane w czasie nauki zdalnej, wyjaśniać trudne zagadnienia na prośbę uczniów, utrwalać umiejętności przy użyciu Quizizz, Kahoota, Learningapps, itp. bez oceniania zarówno słownego jak i cyfrowego.
 12. Na wszystkich lekcjach stosować różne metody wykorzystujące pracę w grupach – za każdym razem zmieniać skład grup.
 13. Opracować z każdego przedmiotu plan działań wspierających uczniów po powrocie do stacjonarnego nauczania (wskazać treści słabo opanowane, metody pracy i oczekiwane efekty).
 14. Przeprowadzać więcej ćwiczeń z mówienia podczas lekcji z języka obcego, by dać uczniom szansę na odnowienie umiejętności komunikowania.
 15. Dalsze ocenianie ucznia oprzeć na aktualnie realizowanym materiale. W każdej klasie ustalić harmonogram zadawania prac domowych, aby uniknąć sytuacji, w której uczeń w ciągu jednego popołudnia będzie musiał wykonać zbyt dużo różnych zadań. Za harmonogram odpowiadają wychowawcy klas z danego poziomu.
 16. Do 17 maja br. wystawić propozycje ocen końcoworocznych – niech będą one pozytywne i uwzględnią trudne warunki dla uczniów podczas nauki zdalnej.
 17. Umożliwić poprawę każdej oceny uczniom chętnym – poprawy do 17 czerwca.
 18. Zmotywować do pracy uczniów zagrożonych otrzymaniem niedostatecznej oceny końcoworocznej.
 19. Uświadomić uczniów o potrzebie mówienia o własnych emocjach, spostrzeżeniach, obawach. Zachęcać do wyrażania emocji przez uczniów w rozmowie indywidualnej, ale też w grupie.  Uczyć radzenia sobie ze stresem, nawiązywania kontaktów, podejmowania konstruktywnych działań, itp.
 20. Prowadzić rozmowy i pogadanki na godzinach wychowawczych:

– jak radzić sobie ze stresem, lękiem itp.,

– gdzie szukać pomocy,

– ja i moje emocje.

 1. Nawiązać bliższą współpracę z rodzicami uczniów z trudnościami różnego rodzaju spowodowanymi powrotem uczniów do szkoły.
 2. Wymieniać spostrzeżenia, doświadczenia i informacje między nauczycielami na poziomie klas.
 3. Przestrzegać obowiązkowego noszenia przez uczniów maseczek w świetlicy i w czasie przerw międzylekcyjnych.
 4. Stosować DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki), reagować na przejawy niestosowania wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Czekamy na was, by poznać się od nowa!
Do zobaczenia wkrótce – w szkole!

 

Z pozdrowieniami,

Tomasz Chojnowski
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach