Menu Zamknij

Obrazek dekoracyjny kategorii dostępność

Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
w Stawiskach

Szkoła Podstawa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły.
 • Zamieszczone nagrania/filmy nie posiadają napisów.
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Chojnowski.
 • E-mail: t.chojnowski@spstawiski.pl
 • Telefon: (86) 278 56 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach
 • Adres: ul. Polowa 12, 18-520 Stawiski
 • E-mail: sekretariat@spstawiski.pl
 • Telefon: (86) 278 56 09

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Stawiskach nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, brak windy/podjazdu dla osób na wózkach. Jest jedno wejście główne od strony ulicy Cedrowskiej i dwa wyjścia ewakuacyjne od strony ulicy Polowej. W budynku nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Szkoły Podstawowej w Stawiskach nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.