Porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą a Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Kolnie

16 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą a Szpitalem Ogólnym w Kolnie, który prowadzi Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia uczniom uczęszczającym do Szkoły, ich rodzicom (opiekunom prawnym) oraz pracownikom Szkoły korzystania z usług świadczonych przez Podmiot leczniczy, które są bezpłatne dla uczestników.

Na mocy niniejszego Porozumienia, Szkoła i Podmiot leczniczy nawiązują współpracę w poniższych obszarach:

  1. prowadzenie lub współprowadzenie zajęć oraz warsztatów przez pracowników Podmiotu leczniczego z zakresu ochrony zdrowia psychicznego zgodnie z potrzebami uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) i pracowników Szkoły lub Placówki;
  2. konsultacje prowadzone przez pracowników Podmiotu leczniczego dla pracowników Szkoły lub Placówki, w tym nauczycieli i specjalistów, także z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych;
  3. prowadzenie lub współprowadzenie przez pracowników Podmiotu leczniczego warsztatów umiejętności społecznych, w tym interpersonalnych, w zakresach wskazanych przez Szkołę lub Placówkę i w ramach działalności Podmiotu leczniczego;
  4. wsparcie Szkoły lub Placówki w rozwiązywaniu trudności uczniów z obszaru zdrowia psychicznego;
  5. delegowanie przez Szkołę lub Placówkę do współpracy z Podmiotem leczniczym nauczycieli i specjalistów zgodnie z potrzebami uczniów tej Szkoły lub Placówki i ich rodziców (opiekunów prawnych);
  6. współpraca w procesie diagnostycznym uczniów Szkoły lub wychowanków Placówki pozostających pod opieką Podmiotu leczniczego, po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia (w przypadku osób pełnoletnich), poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, polegająca na np. obserwacji uczniów na lekcjach, wizytach w Szkole lub Placówce, rozmowach telefonicznych, wypełnianiu kwestionariuszy lub ankiet przez nauczycieli i specjalistów Szkoły lub Placówki;
  7. udział pracowników Szkoły lub Placówki, w szczególności nauczycieli i specjalistów, po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia (w przypadku osób pełnoletnich), poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, w spotkaniach organizowanych na terenie Szkoły lub Placówki lub Podmiotu leczniczego, na których jest omawiana sytuacja ucznia;
  8. współpraca Szkoły lub Placówki ze specjalistami z Podmiotu leczniczego dotycząca realizacji planu terapeutycznego (określającego m.in. działania i zakres wsparcia ucznia), po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia (w przypadku osób pełnoletnich),poinformowanych o zakresie udzielanych świadczeń oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu;
  9. umożliwienie monitoringu oraz ewaluacji zadań wykonywanych na rzecz ucznia lub wychowanka przez nauczycieli i specjalistów Szkoły lub Placówki po wspólnym przygotowaniu planu działań z uczniem lub wychowankiem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi);
  10. wyrażenie ewentualnej zgody na pracę w systemie teleinformatycznym wspierającym współpracę pomiędzy Podmiotem leczniczym i Szkołą lub Placówką (logowanie na konto nauczycieli i specjalistów Szkoły lub Placówki przez przeglądarkę internetową). System spełnia warunki bezpieczeństwa przechowywania danych zgodnie z wymaganiami dla systemów medycznych.